Rok na vsi

Projekt revitalizace NKP Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci

Mimořádně hodnotný selský dvůr U Matoušů se. století nachází na bolevecké návsi v Plzni. Historie dvora sahá do 1. třetiny 17. století. Svoji dnešní podobu ale získal na počátku 19. století. Tvoří jej velké obytné stavení s komorovu částí, chlévy a stáje pro koně a stodola se sýpku pro zpracování a uchování úrody. K usedlosti patřily rozlehlé hospodářské pozemky a zahrada s ovocným sadem.

Ani selskému dvoru U Matoušů se nevyhnuly represe související s komunistickou kolektivizací venkova. V letech 1952–1989 ho spravovaly různé organizace včetně JZD a areál postupně chátral. Podnět k zahájení celkové obnovy dvora přišel v roce 2004, kdy jej od soukromých vlastníků vykoupilo město Plzeň. Od roku 2007 je ve správě Národního památkového ústavu. Po dokončení vyklízecích a zajišťovacích prací NPÚ nechal zpracovat projekt kompletní obnovy památky, jejíž součástí byl i návrh expozice věnované životu na statku na přelomu 19. a 20. století.

Na špatném technickém stavu budov se podepsala dlouhodobá neúdržba. Objekty vykazovaly statické poruchy a zančné poškození dřevokaznými houbami. Areál zcela postrádal vnitřní infrastrukturu i základní zázemí pro srávu i návštěvníky.

Stavební obnova byla zahájena v srpnu 2019. Kompletní obnovy se dočkalo všech pět staveb, dvůr i zahrada. Kromě vybudování areálových rozvodů nízkého napětí, kanalizace, vodovodu, plynu a slaboproudu bylo nutné provést důkladné a komplexní odvedení dešťových vod, které zapříčinily poškození většiny budov.

Obytné stavení prošlo citlivou obnovou zahrnující opravu krovu, fasád a všech truhlářských prvků (pavlač, schodiště, dveře, vrátka, okna včetně okenic). Na střechu byla navrácena došková krytina ze žitné slámy. Za přispění restaurátorů byly opraveny všechny místnosti objektu. Kompletně byly obnoveny podlahy ze starých prken, dlažby a povrchy stěn včetně výmalby. V obytném stavení se nachází hlavní prohlídková trasa, která prezentuje život statkáře a jeho rodiny na konci 19. století.

Ve stájích proběhlo statické zajištění zíkladů a kompletní obnova interiérů. V přízemí vznikly prostory pro návštěvnický provoz včetně toalet. V patře se nachází depozitář a prostory pro odborné badatele. Citlivá obnova stodoly respektovala původní členění vnitřní dispozice. Renovace se dočkaly omítky, doplněna byla elektroinstalace, osvětlení a prvky zabezpečení. V jedné z peren je vystavena zemědělská technika a stroje. Dostavba kolny, která je nejmladší částí areálu, slouží jako zázemí pro správu objektu. Sýpka se dochovala bez dodatečných vestaveb. Drobné stavbě se dostalo pečlivé opravy, kd byla provedena statická stabilizace, opravena střecha, omítky, schodiště i podlahy jednotlivých pater. Stavba je nově součástí volně přístupné expozice. Přízemí je částečně určeno pro údržbářskou dílnu a sklad.

Revitalizace areálu zahrnovala také dvůr a zahradu. Po důkladné odvodnění a terénních úpravách byly na dvoře vydlážděny okapní chodníky a zápraží staveb. Ústředním bodem se stala renovovaná studna s pumpou a s nově osazeným ořešákem královským. Zahradu statku s ovocným sadem doplnily nové stromy a výsadby užitkových keřů. Vysázeny byly také trvalky, používané v lidovém léčitelství, a cibuloviny, které zjara zkrášlí plochu sadu.

Zaměření a cíle projektu

Obsahem projektu je kompletní revitalizace NKP Selský dvůr v Plzni - Bolevci a její zpřístupnění návštěvníkům ve standardním režimu. Konkrétními činnostmi budou zejména stavební práce, konzervování a restaurování stavby i vnitřního mobiliáře, zajištění obsahové náplně programu, digitalizace a aktivity, spojené s řízením a administrací projektu. Revitalizovaný selský dvůr bude představovat významný doklad stavebního vývoje vesnické architektury posledních tří století.

Hlavním důvodem pro realizaci souboru aktivit, jež jsou předmětem tohoto projektu, je nevyhovující stavebně-technický stav této národní kulturní památky a chybějící infrastruktura.. S tím je spojena i skutečnost, že doposud nebylo možno využít potenciál statku, jako velmi důležitého prvku venkovské architektury a nebylo možno veřejnosti prezentovat způsob života, tradice či kulturu na typické vesnici v regionu Plzeňska.

Statek prošel, během své existence různými vývojovými fázemi s tím, že zejména od poloviny 20. století byla veškerá jeho údržba nebo stavební obnova značně zanedbána.

Hlavním cílem projektu je záchrana a zachování, konzervace a standardní zpřístupnění národní kulturní památky "Selský dvůr v Plzni - Bolevci" pro širokou veřejnost tak, aby nově revitalizovaný selský dvůr představoval významný doklad stavebního vývoje vesnické architektury na Plzeňsku v období 18. až 20. století.

V důsledku realizace projektu dojde zejména ke komplexní revitalizaci celého areálu statku, který tak bude moci být využíván jednak v rámci standardního návštěvnického režimu, tak i pro pořádání nejrůznějších vzdělávacích, kulturních či společenských akcí, výstav a stálých expozic.

Kromě vizuální a technické změny statku, bude nejdůležitější změnou právě zpřístupnění této národní kulturní památky.

Projekt řešil:

  • stavebně-technický stav památky
  • zpřístupnění prostorů památky
  • dobu zpřístupnění památky
  • obnovu památkových hodnot památky
  • obnovu zahrady u památky
  • ochranu památky a její zabezpečení
  • rekonstrukci a také budování expozic a depozitářů

Základní údaje o projektu:

Projektant: Masák & Partner památky s. r. o., autorský dozor Petr Beran

Technický dozor stavebníka: INGEM a. s., autorizovaný technik Ing. Petr Aubrecht

Koordinátor bezpečnosti: Ing. Ivan Černý

Generální dodavatel stavby: BOLID M s. r. o., stavbyvedoucí Lukáš Havlík, Ing. Jan Kasa

Odborný památkový dohled: NPÚ, ÚOP v Plzni, Mgr. Karel Foud, NPÚ, GnŘ, PhDr. Pavel Bureš

Celkové výdaje: 48 551 927,69 Kč
Částka prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 33 540 726,78 Kč
Částka národního podílu: 5 918 951,79 Kč
Vlastní zdroje NPÚ a MK ČR: 9 092 249,12 Kč